Regulamin świadczenia usług sklepu nteko.pl

NTEko Waldemar Bałd

ul.Cyprysowa 3

67-200 Jaczów

PKO Bank Polski

15 1020 3017 0000 2402 0329 1515§ 1
NTEko.pl jest witryną prowadzący przez : NTEko Waldemar Bałd ul.Cyprysowa 3, 67-200 Jaczów, wpisaną do CEIDIG. Regulamin określa zasady zawierana transakcji w sklepie.

§ 2

nteko.pl jest stroną internetową, za pośrednictwem której zarejestrowani użytkownicy mogą nabywać towary.


§ 3

Dokonywanie zakupów za pośrednictwem nteko.pl wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę użytkownika.
Serwis działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Internet Explorer, Mozilla Forefox, Google Chrome bądź innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce.

§ 4

Aby złożyć zamówienie, należy zarejestrować się na stronie sklepu (www.nteko.pl/rejestracja) i wypełnić wskazany na tej stronie formularz.
Zamówienie dokonywane jest przez wybór właściwej pozycji książkowej, wybór liczby egzemplarzy i kliknięcie znaku „kupuję”. Po potwierdzeniu wyboru, Użytkownik przenoszony jest na stronę wyboru sposobu płatności i sposobu odbioru zamówienia.
Odbiór zamówienia może być dokonany osobiście w siedzibie nteko.pl bez dodatkowej opłaty.
Zamówienie może być także dostarczone na adres wskazany przez Zamawiającego za odpowiednią opłatą wskazaną w cenniku dostawy. Wybór formy odbioru następuje po skompletowaniu zamówienia.
Po złożeniu zamówienia Zamawiający otrzyma mail bądź wiadomość sms (zgodnie z zaznaczoną podczas składania zamówienia opcją)  potwierdzający przyjęcie zamówienia.

§ 5

Zamawiający - konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od dnia dostarczenia przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
W przypadku skorzystania z uprawnienia wzmiankowanego w punkcie 1 niniejszego paragrafu,  Zamawiający – konsument zobowiązany jest odesłać dostarczone zamówienie w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w ramach zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną, a nteko.pl zwraca na rachunek bankowy Zamawiającego – konsumenta należność za zwrócone zamówienie.
(warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną; art. 7 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności wyrządzonej przez produkt niebezpieczny)

§ 6

W przypadku, gdy okaże się, że dostarczony towar jest niezgodny z zamówieniem, Zamawiającemu przysługuje prawo do wymiany towaru na zamówiony bądź nowy.
Odesłanie zamówionego towaru następuje na rachunek kupującego, który pokrywa związane z tym koszty.
Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Zamawiającemu wysyłany jest nowy egzemplarz w miejce niezgodnego z zamówieniem. W przypadku, gdy reklamacja nie zostanie uwzględniona, nteko.pl  zareklamowany towar odsyła na własny koszt.
W sytuacji braku zamówionego a niewadliwego towaru, nteko.pl informuje o tym Zamawiającego mailem bądź telefonicznie. Wedle wyboru Zamawiającego – uiszczona należność jest zwracana na jego rachunek bankowy, albo wysyłany jest inny towar w tej samej cenie, wybrany przez Zamawiającego. Koszty przesyłek ponosi nteko.pl.

 

NTEko

Nowoczesne Technologie Ekologiczne

ul. Cyprysowa 3

67-200 Jaczów (k. Głogowa)

tel. 609 094 801

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Galeria

 

 

 

Porady

 

Analiza aspektów prawnych budowy oczyszczalni ścieków

Analiza prawnych możliwości montażu i eksploatacji przydomowych oczyszczalni związana jest z uregulowaniami wyznaczanymi przez prawo lokalne, wielkością oczyszczalni (przepustowością), minimalnymi wymaganymi odległościami elementów instalacji od budynków i innych obiektów infrastruktury, wymaganym poziomem oczyszczania ścieków, aspektami związanymi z odprowadzaniem oczyszczonych ścieków do gruntu i jakością planowanych rozwiązań technicznych.

Prawo lokalne

Przed podjęciem decyzji należy upewnić się czy rozpatrywana działka nie znajduje się na obszarze, na którym prawo lokalne wyklucza budowę przydomowych oczyszczalni. Powyższe informacje zawarte są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, dostępnym w urzędzie gminy. Jeśli zajdzie taka sytuacja z pewnością nie można będzie wybudować oczyszczalni. Zakaz budowy przydomowych oczyszczalni może być związany z dwoma powodami: lokalizacją działki w pobliżu lub bezpośrednio na terenach cennych przyrodniczo lub chronionych oraz koncepcji skanalizowania, jaką posiada gmina. Pierwszy powód dotyczy aspektów ochrony środowiska związanych z utrudnioną kontrolą jakości zrzucanych ścieków, co może mieć znaczenie np w pobliżu cieków wodnych na obszarach cennych przyrodniczo. Drugi jest związany z tym, że gmina dąży do zbilansowania ekonomicznego sieci wodnokanalizacyjnej. Jeśli duża grupa właścicieli wybuduje oczyszczalnie przydomowe na terenach planowanych inwestycji sanitarnych, zbilansowanie może być utrudnione.

Jeśli na terenie gminy nie został uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego to zgodnie z art. 59 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, potrzebna jest decyzja o warunkach zabudowy. Decyzję taką wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta.

Pozwolenie na budowę lub zgłoszenie budowlane

Podstawowym dokumentem umożliwiającym rozpoczęcie budowy oczyszczalni stanowi pozwolenie na budowę. Zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994 r (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późn. zm) pozwolenia na budowę nie wymaga budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę.

W takim wypadku zgodę na rozpoczęcie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków wydaje Starostwo Powiatowe. Celem uzyskania takiej zgody należy złożyć w starostwie zamiar budowy oczyszczalni w postaci zgłoszenia budowlanego, które ma charakter wniosku (art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy prawo budowlane).

Do zgłoszenia należy dołączyć:

 • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 • potwierdzenie prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (dokument stwierdzający posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości),
 • zgłoszenie w którym należy określić: rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót oraz termin ich rozpoczęcia, opis przyjętego rozwiązania oczyszczalni ścieków wraz z parametrami technicznymi, odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia wymagane odrębnymi przepisami.

W szczególnych przypadkach mogą być także wymagane:

 • mapa geodezyjna z naniesionym rozwiązaniem,
 • projekty techniczne urządzeń,
 • certyfikaty urządzeń przedstawione przez firmy,
 • dokumenty dowodzące jakości oczyszczania ścieków,
 • pozwolenie wodnoprawne (jeśli jest wymagane).

Urząd ma 30 dni od daty doręczenia zgłoszenia na rozpatrzenie wniosku. Wniosek można uznać za rozpatrzony pozytywnie, jeżeli we wspomnianym terminie organ nie wniesie w drodze decyzji sprzeciwu.

Jeśli został złożony wniosek niekompletny, organ poinformuje nas w terminie 30 dni o konieczności uzupełniania dokumentów.

Decyzja odmowna może wiązać się z faktem naruszenia ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w przypadku, gdy inwestycja wymaga pozwolenia na budowę oraz w sytuacji, gdy inwestor nie uzupełnił brakujących dokumentów, mimo wezwania.

Do prac budowlanych można przystąpić w ciągu 2 lat od podanego w zgłoszeniu terminu rozpoczęcia budowy.

Problem odprowadzenia ścieków i pozwolenia wodnoprawnego

Sposób odprowadzania ścieków (do wody lub gruntu) oraz ich ilość, pochodzenie a także miejsce zrzutu (działka inwestora lub inna) podlega unormowaniu. Podstawowym aktem prawnym, który ma tutaj zastosowanie jest Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U. 2001.Nr 115, poz 1229 z późn. zm.).

Kluczowym jest pojęcie korzystania z wód, wyróżnia się trzy ich rodzaje: powszechne, zwykłe i szczególne. Dla potrzeb analizy problematyki przydomowych oczyszczalni ścieków istotne są dwa ostatnie.

Zwykłe korzystanie z wód ma miejsce wówczas, gdy właściciel gruntu, dla zaspokojenia potrzeb własnych i gospodarstwa domowego oraz indywidualnego gospodarstwa rolnego, korzysta z wody stanowiącej jego własność oraz z wody podziemnej znajdującej się w jego gruncie (do 5 m3/dobę i nie więcej jak 0,5 m3/godz.).

Przez szczególne korzystanie z wód rozumiemy takie, które wykracza poza zwykłe. Może zatem być związane z poborem wód powierzchniowych i podziemnych oraz co jest w naszym przypadku istotne, wprowadzaniem ścieków do wód lub ziemi.

Szczególne korzystanie z wód wymaga uzyskania decyzji administracyjnej - pozwolenia wodnoprawnego.

Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków nie będzie zatem konieczne w sytuacji, gdy inwestor zamierza odprowadzać ścieki w ilości mniejszej niż 5 m3 na dobę na terenie swojej działki, co jest najczęściej spotykane w przypadku jednorodzinnej zabudowy. Jednakże sama eksploatacja oczyszczalni wymaga zgłoszenia, co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem użytkowania, w starostwie powiatowym (zgodnie z art. 152 ustawy - Prawo ochrony środowiska). Jeżeli organ w ciągu 30 dni od złożenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu, można rozpocząć eksploatację oczyszczalni.

W sytuacji, gdy planowana ilość ścieków przekroczy 5 m3 na dobę konieczne będzie uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego niezależnie od tego, czy zrzut ścieków nastąpi na działce inwestora czy poza nią.

W sytuacji, gdy odprowadzamy ścieki do gruntu lub do wód niestanowiących naszej własności musimy uzyskać pozwolenie wodnoprawne niezależnie od ilości wprowadzanych ścieków.

Pozwolenie wodnoprawne wydaje starostwo powiatowe. W celu uzyskania pozwolenia należy złożyć:

 • stosowny wniosek,
 • decyzję o warunkach zabudowy lub wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został sporządzony,
 • opis planowanej działalności,
 • operat wodnoprawny.

Operat wodnoprawny stanowi dokumentację techniczną, która musi zawierać szczegółowe aspekty związane z planowaną instalacją. Rolę operatu wodnoprawnego może spełniać projekt inwestycji, jednakże musi on zawierać wszystkie elementy wymagane od operatu wodnoprawnego.

Pozwolenie wydawane jest na 10 lat.

Lokalizacja oczyszczalni

Instalacja przydomowej oczyszczalni ścieków wymaga zachowania właściwych odległości od innych obiektów infrastruktury, zarówno na terenie właściciela, jak i działkach sąsiednich.

Kwestie powyższe reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z późn. zm.).

Studnia z wodą pitną

Odległość studni dostarczającej wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi i niewymagającej ustanowienia strefy ochronnej reguluje § 31 Rozporządzenia; powinna ona wynosić, co najmniej:

 • do granicy działki - 5 m,
 • do zbiorników gromadzenia nieczystości (osadnika gnilnego) - 15 m,
 • do najbliższego przewodu rozsączającego kanalizacji indywidualnej - 30 m.

Dopuszcza się usytuowanie studni w odległości mniejszej niż 5 m od granicy działki, a także studni wspólnej na granicy dwóch działek, pod warunkiem zachowania na obydwu działkach pozostałych odległości.

Osadnik gnilny

Odległość pokryw i wylotów wentylacji ze zbiorników bezodpływowych o pojemności do 10 m3 reguluje § 36 i § 37 Rozporządzenia.

W zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacji indywidualnej odległość powinna wynosić, co najmniej:

 • do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi - 5 m,
 • od granicy działki sąsiedniej, drogi (ulicy) lub ciągu pieszego - 2 m (możliwe jest także usytuowanie osadnika przy samej granicy działek, jeżeli sąsiadują z podobnymi urządzeniami na działce sąsiedniej, pod warunkiem zachowania pozostałych odległości).

W przypadku gdy szczelne osadniki podziemne, stanowiące część przydomowej oczyszczalni ścieków gospodarczo-bytowych, służące do wstępnego ich oczyszczania, posiadają wyprowadzenia odpowietrzenia przez instalację kanalizacyjną co najmniej 0,6 m powyżej górnej krawędzi okien i drzwi zewnętrznych, mogą być sytuowane w bezpośrednim sąsiedztwie budynków jednorodzinnych. Jeśli warunek nie jest spełniony, odległość musi wynosić minimum 5 m.

W zabudowie innej niż jednorodzinna, zagrodowa i rekreacji indywidualnej, jeśli pojemność osadnika nie przekracza 10 m3, odległość jego usytuowania powinna wynosić, co najmniej:

 • 15 m do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi,
 • 7,5 m od granicy działki sąsiedniej, drogi, ulicy, ciągu pieszego.

Separator tłuszczu

Odległość łapaczy olejów mineralnych i tłuszczu, neutralizatorów ścieków i innych podobnych zbiorników od okien otwieralnych i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, powinna wynosić, co najmniej 5 m, jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

Drenaż

W przypadku drenażu rozsączającego wymagane jest zachowanie 30 m odległości od studni z wodą pitną oraz:

 • 2 m od granicy działki,
 • 1,5 m od poziomu wód gruntowych,
 • 1,5 m od rurociągów z gazem, wodą,
 • 0,8 m od kabli elektrycznych,
 • 3 m od drzew i krzewów.

Planując drenaż należy także pamiętać o nienormowanej w przepisach, ale zalecanej strefie buforowej 2-3 m od drenażu. Składowanie materiałów lub praca sprzętu mechanicznego może uszkodzić drenaż.

Rozporzdzenie ministra środowiska

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 24 lipca 2006 r.

w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego

(Dz. U. z dnia 31 lipca 2006 r.)

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 i Nr 267, poz. 2255) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1)  substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, powodujące zanieczyszczenie wód, które powinno być eliminowane (wykaz I), oraz substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, powodujące zanieczyszczenie wód, które powinno być ograniczane (wykaz II);

2)  miejsce i minimalną częstotliwość pobierania próbek ścieków, metodyki referencyjne analizy i sposób oceny, czy ścieki odpowiadają wymaganym warunkom

 

3)  warunki, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, w tym najwyższe dopuszczalne wartości zanieczyszczeń, oraz warunki, jakie należy spełnić w celu rolniczego wykorzystania ścieków.

 

 

Rozporzdzenie ministra infrastruktury

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 7 kwietnia 2004 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych,

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

(Dz. U. z dnia 12 maja 2004 r.)

Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

- Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.2))

zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynku

i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 oraz z 2003 r. Nr 33, poz. 270),

wprowadza się następujące zmiany:

1)  w § 2 uchyla się ust. 3;

2)  § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3.Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) zabudowie śródmiejskiej - należy przez to rozumieć zgrupowanie

intensywnej zabudowy na obszarze funkcjonalnego śródmieścia,

który to obszar stanowi faktyczne lub przewidywane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego centrum miasta lub dzielnicy miasta,

Ustawa o odpadach

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.
(Dz.U. 2001 nr 62 poz. 628)

Rozdział 1

Przepisy ogólne

Art. 1. 1. Ustawa określa zasady postępowania z odpadami w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska

zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, a w szczególności zasady

zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, a także odzysku lub unieszkodliwiania

odpadów.

2. Przepisy ustawy nie naruszają postanowień działu II w tytule I ustawy

z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627)

Art. 2. 1. Przepisy ustawy stosuje się także do postępowania z masami ziemnymi lub skalnymi, jeżeli są usuwane albo przemieszczane w związku

z realizacją inwestycji lub prowadzeniem eksploatacji kopalin.

 

Rozporzdzenie ministra gospodarki

Dz.U. Nr 243 z 2005 r. poz. 2063
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI
z dnia 21 listopada 2005 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje

paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie
(Dz. U. z dnia 14 grudnia 2005 r.)
Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.) zarządza się,

co następuje:
DZIAŁ I
Przepisy ogólne
§ 1. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1) produkty naftowe - produkty otrzymywane z ropy naftowej, a w szczególności:
a) paliwa płynne,
b) oleje opałowe,

Rozporządzenie ministra środowiska 2006

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 24 lipca 2006 r.

w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do

wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych

dla środowiska wodnego

(Dz. U. z dnia 31 lipca 2006 r.)

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 i Nr 267, poz. 2255) zarządza się,

co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1)  substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, powodujące zanieczyszczenie wód, które powinno być eliminowane (wykaz I), oraz substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, powodujące zanieczyszczenie wód, które powinno być ograniczane (wykaz II);

2)  miejsce i minimalną częstotliwość pobierania próbek ścieków, metodyki referencyjne analizy i sposób oceny, czy ścieki odpowiadają wymaganym warunkom;

3)  warunki, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, w tym najwyższe dopuszczalne wartości zanieczyszczeń, oraz warunki, jakie należy spełnić w celu rolniczego wykorzystania ścieków.

ZBIORNIKI BEZODPŁYWOWE - SZAMBA

 

Poniższy cennik obowiązuje do 30 czerwca 2013 roku. 
Podane ceny są cenami brutto, zawierają podatek VAT 23%.

 

ZBIORNIKI BEZODPŁYWOWE

SZAMBA

Zbiornik bezodpływowy o pojemności 2500 l
2.700 zł
Zbiornik bezodpływowy o pojemności 4000 l
3.700 zł
Zbiornik bezodpływowy o pojemności 8000 l
6.700 zł
 

 

CENNIK NA ROBOTY MONTAŻOWE

Montaż zbiornika bezodpływowego 2500 l
1.500 zł
Montaż zbiornika bezodpływowego 4000 l
1.500 zł
Montaż zbiornika bezodpływowego 8000 l 1.900 zł
 
 
 

*) wielkość drenażu uzależniona jest od warunków gruntowych pola rozsączającego

NINIEJSZE OGŁOSZENIE JEST WYŁĄCZNIE INFORMACJĄ HANDLOWĄ I NIE STANOWI OFERTY W MYŚL ART. 66, § 1. KODEKSU CYWILNEGO

Strona nteko.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies.

Akceptuję pliki cookies z tej strony.