Montaż oczyszczalni typu EKO

 

 

1

Posadowienie i montaż osadnika gnilnego

Przy wyborze lokalizacji na zamontowanie osadnika gnilnego należy uwzględnić odległości:

 • od budynku mieszkalnego – max. 10m (większa odległość zbiornika od budynku może wymagać ocieplenia rurociągu doprowadzającego)
 • od granic działki – min. 2m
 • od ujęcia wody pitnej – min. 10m

Usytuowanie to powinno zapewnić swobodne manewrowanie transportem asenizacyjnym.

1. Wykop pod zbiornik musi być na tyle większy, żeby umożliwić dostęp do ścianek dolnej połowy zbiornika podczas jego zasypywania.

2. Wykop pod zbiornik powinien być wolny od kamieni, cegieł, gruzu lub innych przedmiotów mogących spowodować uszkodzenie mechaniczne zbiornika.

3. Na dnie wykopu należy wykonać poziomą podsypkę z piasku o grubości 10 cm i dobrze ją ubić

4. Po umieszczeniu zbiornika w tak przygotowanym wykopie należy ustawić otwór wlotowy na odpowiednim poziomie, co umożliwi właściwe podłączenie rurociągów.

5. Zbiornik wypoziomować

6. Zbiornik napełnić wodą do 1/3 wysokości następnie obsypać piaskiem do około 3/4 wysokości (nieco ponad kołnierz zbiornika) – podsypując dokładnie piasek pod dolną część zbiornika

7. Napełnić zbiornik do pełna (do poziomu króćca odpływowego), obsypać piaskiem i zagęścić.

9. Pozostawić zbiornik wypełniony wodą. W żadnym wypadku nie należy wpuszczać surowych ścieków do osadnika gnilnego bez uprzedniego wypełnienia go wodą. Mogłoby to spowodować poważne zakłócenia w hydraulicznej pracy osadnika i przedostanie się do układu rozsączajacego większych zanieczyszczeń

2

Montaż drenów rozsączających

Przed przystąpieniem do montażu drenów rozsączających należy zapewnić odpowiednią ilość obsypki filtracyjnej. Jako obsypkę należy stosować płukany żwir o granulacji O = 16 – 32 mm lub O = 20 – 60 mm. Ilość obsypki żwirowej zależy od długości systemu rozsączającego i przepuszczalności gruntu.

Przy wyborze lokalizacji na zamontowanie drenów rozsączających należy uwzględnić minimalne odległości:

 • od budynku – min. 3m
 • od granic działki – min. 2m
 • od ujęcia wody pitnej – min. 30m
 • od wysokiego drzewa – min. 3m

Elementem rozpoczynającym drenaż rozsączający jest studzienka rozdzielcza. Należy ją posadowić w wykopie za osadnikiem , wypoziomować i połączyć z osadnikiem rurą pcv O 110

1. Głębokość ułożenia drenów wynosi około 0.5 –1,2m i uzależniona jest od głębokości posadowienia zbiornika i studzienki rozdzielającej. Należy dążyć do jak najpłytszego ułożenia drenów, co sprzyja procesowi rozsączania i oczyszczania ścieków.

2. Wykopy pod dreny powinny mieć szerokość 0,3 m –0,5 m (w zależności od rodzaju gruntu). Dno wykopów powinno być równe i posiadać lekki spadek (około 1 cm/1m).

3. Dno wykopów należy wypełnić 20 -50 cm (w zależności od przepuszczalniości gruntu) warstwą żwiru o granulacji O = 16 – 32 mm lub 20-60mm

4. W przypadku gruntów trudnoprzepuszczalnych pod warstwę żwiru stosować podsypkę piaskową .

5. Na warstwę żwiru ułożyć dreny, sprawdzając spadek (przy pomocy niwelatora lub poziomicy) Spadek powinien wynosić 0,1- 1,0%

6. Obsypać żwirem ułożone dreny do całkowitego ich zakrycia.

7. Bezpośrednio na obsypkę żwirową ułożyć pasy geowłókniny.

8. Zasypywać ułożone dreny gruntem rodzimym, zagęszczając delikatnie warstwami.

 

3

UKŁAD TYPOWY - PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA Z DRENAŻEM ROZSĄCZAJACYM

Oczyszczalnia  ciągi drenarskie - rzut z góry

 

1. DOPŁYW ŚCIEKÓW Z DOMU

 

2. OSADNIK GNILNY

 

3. STUDZIENKA ROZDZIELCZA

 

4. RURA PEŁNA PCV O 110

 

5. RURA ROZSĄCZAJĄCA PCV O 110 UŁOŻONA W OBSYPCE ŻWIROWEJ

 

6. KOMINEK NAPOWIETRZAJĄCY

 

4

Montaż tuneli filtracyjnych

Przy wyborze lokalizacji na zamontowanie tuneli filtracyjnych należy uwzględnić minimalne odległości:

 • od budynku – min. 3m
 • od granic działki – min. 2m
 • od ujęcia wody pitnej – min. 30m
 • od wysokiego drzewa – min. 3m

Elementem rozpoczynającym tunele filtracyjne jest studzienka rozdzielcza. Należy ją posadowić w wykopie za osadnikiem , wypoziomować i połączyć z osadnikiem rurą pcv O 110

1. Głębokość ułożenia tuneli wynosi około 0.7 –1.0m i uzależniona jest od głębokości posadowienia zbiornika i studzienki rozdzielającej. Należy dążyć do jak najpłytszego ułożenia tuneli, co sprzyja procesowi rozsączania i oczyszczania ścieków.

2. Minimalna wymagana warstwa nad tunelami, chroniaca przed zamarzaniem wynosi 25cm

3. Wykopy pod tunele powinny mieć szerokość 0,8 m –1,5m( w zależności od rodzaju gruntu) Dno wykopów powinno być równe i pozione ( bez spadku)

4. W gruntach piaszczystych tunele układamy w wykopie o szerokości 0,8m bezpośrednio w grunt, bez potrzeby obsypek.

5. W gruntach słaboprzepuszczalnych tunele układamy w wykopie o szerokości 1,0-1,5m na warstwach ostrego żwiru grubość 20-60 cm (im trudniej przepuszczalny grunt tym grubsze warstwy żwiru)

6. Tunele ułożyć w poziomie, sprawdzając poziom przy pomocy niwelatora lub poziomicy

7. Obsypać ręcznie ułożone tunele do całkowitego ich zakrycia gruntem piaszczystym.

8. Po terenie, na którym ułożone są tunele filtracyjne zabroniony jest ruch pojazdów kołowych.

 

5

UKŁAD TYPOWY - PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA Z PAKIETAMI DRENAŻOWYMI

Rzut z góry

 

1. DOPŁYW ŚCIEKÓW Z DOMU

2. OSADNIK GNILNY

3. STUDZIENKA ROZDZIELCZA

4. RURA PEŁNA PCV O 110

5. PAKIETY W-BOX

6. KOMINEK NAPOWIETRZAJĄCY

 

6

Montaż studni chłonnej

Przed przystąpieniem do montażu studni chłonnej należy zapewnić odpowiednią ilość obsypki filtracyjnej. Jako obsypkę należy stosować płukany żwir o granulacji O = 16 – 32 mm lub O = 20 – 60 mm.

Przy wyborze lokalizacji na zamontowanie studni chłonnej należy uwzględnić minimalne odległości:

 • • od budynku – min. 3m
 • • od granic działki – min. 2m
 • • od ujęcia wody pitnej – min. 30m
 • • od wysokiego drzewa – min. 3m

Należy pamiętać że studnia chłonna musi współpracować z gruntami piaszczystymi o dobrej przepuszczalności

1. Wykonujemy wykop pod studnię o wymiarach min 2,5x2,5 m i głebokości uzaleznionej od głębokości rury doprowadzającej. Dno wykopu powinno być równe i wypoziomowane.

2. Dno wykopu należy wypełnić 30 -60 cm warstwą żwiru o granulacji O = 16 – 32 mm lub 20-60mm

3. Na warstwę żwiru ustawić korpus studni chłonnej centralnie w wykopie.

4. Studnię obsypać warstwą żwiru o granulacji O = 16 – 32 mm lub 20-60mm do zakrycia szczelin odpływowych.

5. Podłączyć rurę dopływową i koninek wentylacyjny.

6. Bezpośrednio na obsypkę żwirową ułożyć pasy geowłókniny.

7. Zasypywać całośc gruntem rodzimym, zagęszczając delikatnie warstwami.

 

7

UKŁAD TYPOWY - PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA ZE STUDNIĄ CHŁONNĄ

 

8

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI

Rozruch oczyszczalni

1. Po zainstalowaniu całego układu, sprawdzeniu szczelności połączeń można rozpocząć eksploatację systemu.

2. Należy pamiętać, że zbiornik przed przystąpieniem do eksploatacji musi być wypełniony wodą.

3. Rozruch oczyszczalni polega na zastosowaniu biopreparatu BIO7 w dawce startowej zgodnie ze specyfikacja biopreparatu

Obsługa zbiornika gnilnego podczas eksploatacji:

1. Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania osadnika należy stosowac Biopreparat BIO7. Biopreparat powoduje rozpad oraz degradację szkodliwych substancji: amoniaku, azotynów, siarkowodoru, indolu, skatolu, merkaptanów, związków fosforu oraz innych jedno i wielo węglowych związków organicznych.

2. Po upywie około 12 mc użytkowania należy usunąć osad ze zbiornika. Usuwanie osadu należy przeprowadzać tylko z zastosowaniem pojazdu asenizacyjnego. Osad podczas pompowania zlewać bierzącą wodą z węża ogrodowego, aby spowodować jego częściowe upłynnienie i łatwiejsze wypompowanie. Podczas wypompowywania osadu należy zapewnić dobre odpowietrzenie zbiornika (otworzyć pokrywy zbiornika i pokrywę studzienki rozdzielczej). Zbiornik należy wypompować całkowicie z wszystkich trzech komór. Podczas wypróżnienia zbiornika z osadu zabronione jest używanie kanalizacjii odprowadzanie świeżych ścieków !!! Po oczyszczeniu zbiornika należy wypełnić go koniecznie do pełna wodą i dopiero kontynuować dalsze użytkowanie.

Obsługa i konserwacja systemu rozsączającego

Prawidłowo zainstalowany system rozsączający nie wymaga żadnych zabiegów konserwacyjnych lub obsługi. Należy jedynie sprawdzać wystające nad powierzchnią gruntu części studzienki czy nie wykazują śladów uszkodzeń mechanicznych lub wywietrznik nie jest zatkany przez np. ptasie gniazda, wysoką trawę itd. Należy dbać o to, aby na obszarze zajmowanym przez układ rozsączający nie rosły rośliny o długich korzeniach, które mogłyby wrastać w otwory rur perforowanych.

Strona nteko.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies.

Akceptuję pliki cookies z tej strony.